April 27 | GCC Music Centre – Opening Night!

Music Generation Galway City opens new Music Centre for young people in Galway Community College featuring rehearsal room, recording studio and 250-seated auditorium! 

Music Generation Galway City officially opened the new GCC Music Centre that will be situated in the Galway Community College, Wellpark for Galway City with a special concert on the evening of April 27th. The concert took place from 7pm – 8:30pm and featured music performances from talented young songwriters and musicians from across Music Generation Galway City, County and Roscommon programmes.  
 
The GCC Music Centre is a newly developed creative space for school performance, further education and training, secondary school music development, after-school lessons, rehearsal space, performance space and recording space for young people and families to engage in music from across Galway City and beyond. 

The Music Generation Galway City programme has reached over 3,500 children and young people in over 50 locations including; Galway City schools, youth centres and community organisations, providing them with access to instruments and tuition through a subsidised partnership-based approach. 

More information on the programmes available, or to sign up for music lessons and music youth club’s visit: www.musicgenerationgalwaycity.ie 

“Imagine if every child and young person in Ireland could grow up as part of a community where they could experience inclusion, creativity, diversity and empowerment through music.” (Music Generation National Strategy)  

*Quote: CEO of the GRETB David Leahy, lead partner of Music Generation for Roscommon and Galway – “We are excited to see this new development of a space for young people to perform and rehearse after school hours in Galway Community College. Already over 300 young people are attending music clubs and small group lessons weekly. Monthly performances are happening in our 250-tiered performance space now with a new stage, lighting and sound system.  This is only the start of the potential for this space to grow and support the young community of talented musicians we are so fortunate to have in the beautiful city of Galway and across the western region.” * 

Music Generation Galway City is a performance music education service for children and young people in Galway City that provides opportunities for children and young people to access a range of high quality, music experiences in their local area.  It is managed and supported locally by The Galway Roscommon Education and Training Boards, Galway City Council, Galway City Partnership, Foróige, Youth Work Ireland and Involve. Initiated by Music Network, Music Generation is co-funded by U2, The Ireland Funds, the Department of Education and Skills and Local Music Education Partnerships (LMEPs). 

For more information contact:  

Jen Hesnan – Music Generation Development Officer , Musicgenerationgalwaycity@gretb.ie  

Contact Jen directly – jen.hesnan@gretb.ie 

_____________________  

LE hEISIÚINT LÁITHREACH 

Ionad Ceoil nua de chuid Music Generation Chathair na Gaillimhe oscailte do dhaoine óga i gColáiste Pobail na Gaillimhe ina bhfuil seomra cleachtaidh, stiúideo taifeadta agus halla éisteachta ina bhfuil áit do 250! 

D’oscail Music Generation Chathair na Gaillimhe an tIonad Ceoil nua atá suite i gColáiste Pobail na Gaillimhe le ceolchoirm speisialta tráthnóna Déardaoin, an 27 Aibreán, ón 7pm – 8:30pm. Tugadh deis do scríbhneoirí amhrán agus do cheoltóirí óga ó chláir Music Generation Chathair na Gaillimhe, Chontae na Gaillimhe agus Ros Comáin a mbuanna ceoil a léiriú ar an stáitse.  
 
Spás cruthaitheach atá forbartha as an nua é Ionad Ceoil Choláiste Pobail na Gaillimhe agus bainfear úsáid as le haghaidh taibhléirithe scoile, breisoideachas agus oiliúint, forbairt ceoil ag an leibhéal meánscoile, ceachtanna ceoil tar éis na scoile, mar spás cleachtaidh, spás léirithe agus spás taifeadta inar féidir le daoine óga agus le teaghlaigh as Cathair na Gaillimhe agus áiteanna eile nach iad a bheith i mbun ceoil. 

Tá páirt glactha ag os cionn 3,500 páiste agus duine óg i gclár Music Generation Chathair na Gaillimhe i mbreis is 50 suíomh lena n-áirítear scoileanna Chathair na Gaillimhe, ionaid óige agus eagraíochtaí pobail. Baineadh úsáid as cur chuige comhpháirtíochta fóirdheonaithe chun rochtain a thabhairt dóibh ar uirlisí ceoil agus ar theagasc ceoil. 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cláir, nó chun clárú do cheachtanna ceoil nó do chlub óige ceoil, téigh chuig: www.musicgenerationgalwaycity.ie 

“Samhlaigh gach leanbh agus duine óg in Éirinn ag teacht aníos i bpobal ina mbainfí leas as an gceol le go gcuirfí chun cinn an uilechuimsitheacht, an chruthaitheacht, an éagsulacht agus an cumhachtú.” (Straitéis Náisiúnta Music Generation) 

Is é an GRETB príomhpháirtí Music Generation na Gaillimhe agus Ros Comáin agus seo mar a labhair David Leahy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin GRETB – “Is údar áthais dúinn gurb ann don spás seo anois do dhaoine óga dul ar stáitse agus a bheith i mbun cleachtaidh tar éis uaireanta scoile i gColáiste Pobail na Gaillimhe. Tá breis agus 300 duine óg ag freastal cheana féin gach seachtain ar chlubanna ceoil agus ar cheachtanna ceoil i ngrúpaí beaga. Tá halla éisteachta againn anois a bhfuil stáitse nua ann, mar aon le córas soilsithe agus fuaime nua, agus beifear ar an stáitse ar bhonn míosúil anois agus spás ann do 250 duine. Níl sé seo ach ina thús, agus tá an fhéidearthacht ann breis forbartha a dhéanamh ar an spás seo agus tacú le ceoltóirí óga cumasacha chathair na Gaillimhe, agus réigiún an iarthair trí chéile, a bhfuil an t-ádh linn iad a bheith againn.” * 

Seirbhís oideachais ceoil do pháistí agus do dhaoine óga is ea Music Generation Chathair na Gaillimhe agus tugann sé deiseanna do pháistí agus do dhaoine óga rochtain a fháil ar raon eispéireas ceoil ar ardchaighdeán ina gceantar féin. Is iad Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe, Foróige, Youth Work Ireland agus Involve a dhéanann bainistíocht ar an tseirbhís seo agus a thacaíonn go háitiúil léi. Is é an Music Network a thionscain an clár agus tá sé á mhaoiniú ag U2, Cistí na hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag Comhpháirtíochtaí Áitiúla Oideachais Ceoil (LMEPanna).